معماری سنتی

خانه‌ی ‌ایرانی، دوستدار طبیعت

خانه‌ی ‌ایرانی، دوستدار طبیعت

دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و با وجود اینکه تکنولوژی نوآوری‌ها و پیشرفت‌های بسیاری در ابعاد مختلف زندگی برای آدمیان به همراه داشته‌ است به جد می‌توان گفت: همه‌ی هر آنچه را که به‌ادمیان هدیه داده‌است، سرشار از حس خوب زندگی نبوده و نیست

خانههایی با ردپایی از نور

خانههایی با ردپایی از نور

بسیاری از ما امروزه در خانههایی زندگی میکنیم و در فضاهایی اوقات کاری و حتی در مواردی زمان فراغتمان را سپری میکنیم که بیشتر به یک فضای ایزوله شبیه است تا یک خانه، فضایی بی‌پنجره یا با پنجرههایی بدون دید و چشمانداز مناسب.